Διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα:

MECHANOPLASTICA S.A. ISO 9001-2008
TUV NORD ANDROMEDA TUV NORD HERCULES 1 TUV NORD HERCULES 2
TUV NORD ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ